Privacy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego https://bimtek.pl/ (dalej: „Serwis”) jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu wszyscy użytkownicy Serwisu (czyli osoby odwiedzające stronę internetową) mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. DHJ-BIMTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez użytkowników danych osobowych.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / ADMINISTRATOR

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które identyfikują użytkownika bezpośrednio, na przykład nazwisko, imię, adres e-mail, które podajesz korzystając z formularzy kontaktowych lub innych funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Serwisu; pośrednio, na przykład login, adres IP, identyfikatory plików cookies bądź informacje, których używasz do logowania na stronie internetowej.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest DHJ-BIMTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest DHJ-BIMTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-703) przy ul. Dekerta 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000859881, NIP: 6751732830, REGON: 386701344, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN („Administrator”).

Dane osobowe użytkowników w/w strony internetowej będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: office_www@bimtek.pl lub +48 696 786 886 .

II. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Wymagany zakres danych osobowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi lub funkcjonalności Serwisu, z której użytkownik zamierza skorzystać. Dane za pośrednictwem Serwisów są zbierane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

W przypadku korzystania z Serwisu przez użytkownika wyłącznie w celu zapoznania się z zawartością Serwisów, Administrator może zbierać o użytkowniku niektóre informacje korzystając z plików cookies, o czym użytkownicy są każdorazowo informowani przez Administratora. Informacja o plikach cookies stosowanych w Serwisach zawarta jest także w punkcie VIII niniejszej Polityki prywatności. Jeśli do korzystania z funkcji udostępnionych w Serwisie Administrator wymaga podania danych to podanie danych jest zawsze w pełni dobrowolne; brak podania danych osobowych uniemożliwi jednak korzystanie z Serwisu zgodnie z udostępnionymi funkcjonalnościami.

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH

Administrator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie dane podane przez użytkownika, wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu:

 1. rekrutacji / umożliwienia aplikowania na oferty pracy, które Administrator zamieszcza w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby zgłaszającej aplikację, czy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie wykraczającym poza zakres danych określonych w art. 22(1) kodeksu pracy, a także przesłanka określona w art. 6 ust. 1 lit. b), gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w przypadku umowy cywilnoprawnej);
 2. zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z użytkownikiem, a także prowadzenia korespondencji ze Spółką, w tym w związku z wymianą wiadomości drogą e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zapytania użytkowników i kontrahentów oraz ich reprezentantów za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 3. przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Serwisów, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Serwisów lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Serwisów, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych -podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celach korzystania z udostępnionych przez Administratora formularzy kontaktowych na stronach Serwisów, w tym w celu obsługi zapytań i zgłaszanych wniosków za pośrednictwem podanego przez użytkownika kanału kontaktu - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem jest zapewnienie obsługi użytkowników korzystających z formularza kontaktowego w Serwisie;
 8. w celach korzystania z innych udostępnionych opcji w Serwisie, w tym funkcjonalności umożliwiających logowanie do programów przeznaczonych dla pracowników oraz współpracowników Administratora, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora:

 1. innym spółkom należącym do grupy kapitałowej Administratora oraz spółkom współpracującym z Administratorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z realizacją interesów Administratora;
 2. osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków;
 3. dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym usługi księgowe lub marketingowe, a także usługi prawne;
 4. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. W przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

W przypadku współpracy z partnerami Administratora lub dostawcami będącymi podmiotami zewnętrznymi - siedziby takich zewnętrznych podmiotów mogą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG obywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG może różnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie. Dane do naszych partnerów poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu. Odbiorcy danych mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty).

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikowi Serwisów przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 1. prawo dostępu do danych osobowych użytkownika;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika. Prawo sprzeciwu przysługuje, gdy przetwarzanie danych przez Administratora oparte jest na jego uzasadnionym interesie Administratora np. w celu profilowania danych do celów marketingowych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub dane użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem na adres e-mail podany w punkcie I niniejszej Polityki Prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez Administratora przed wycofaniem zgody przez użytkownika;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych użytkownika;
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w punkcie III niniejszej Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, czyli np. do czasu zakończenia korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, a tym formularza kontaktowego. Po osiągnięciu celu przetwarzania Administrator usunie lub dokona anonimizacji danych osobowych, a w przypadku, gdy będzie zamierzał przetwarzać dane w celach analitycznych dokona pseudonimizacji danych, aby korzystać z danych w zakresie adekwatnym i niezbędnym do określonych celów przetwarzania, w sposób uniemożliwiający identyfikację i określenie tożsamości osób, których dane dotyczą.

VII. ZABEZPIECZENIA

Administrator stosuje właściwe i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników.

VIII. PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które strona internetowa Serwisu zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną, unikatową liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu oraz utrzymać sesję użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do użytkownika korzystającego ze strony internetowej.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. „Wydajnościowe/ Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania strony internetowej Serwisu;
 3. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony);
 4. „Reklamowe” pliki cookies w celu promowania niektórych produktów, artykułów lub usług, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do preferencji użytkowników Serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera, przy czym Administrator zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z plików cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności strony internetowej Serwisu.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników.

IX. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie Administratora stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Administratora prowadzonych na portalach społecznościowych, w szczególności za pośrednictwem wtyczki społecznościowej LinkedIn, gdzie dostępne są informacje dotyczące Administratora. Za pomocą funkcjonalności, jakie oferują tego rodzaju wtyczki, użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych lub przejść na stronę należącą do Administratora w wybranym serwisie społecznościowym lub zapoznać się z informacjami o Administratorze w serwisach, do których następuje przekierowanie (np. poprzez stronę DHJ-Bimtek Sp. z o.o. na LinkedIn).

Zwracamy uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym.

Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki. Korzystanie z określonych funkcji wskazanych dostawców może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO.

Dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu dobrowolnie na profilu Spółki w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez Administratora w celu zarządzania danym profilem lub fanpage, komunikowania się z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, przekazywania ważnych informacji, w tym o usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności na wybranej platformie, do której prowadzą wtyczki społecznościowe.

W odniesieniu do danych, które zostaną podane na stronach portalów społecznościowych przysługują Państwu prawa określone w punkcie V niniejszej Polityki prywatności.

X. PROFILOWANIE

Podane przez użytkowników dane na stronach internetowych Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

XI. AKTUALIZACJE

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W takim przypadku Administrator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie danego Serwisu i poinformuje użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.